Zelenite
 
   
Поща от нас
Абонамент
Архив
Предстои
От София

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111
Зелените

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_feed/helper.php on line 46
 
 
 
 
 
 
Контакт - Тениски/Кърпи/Стикери - Сигнализирай! - Позиции - Абонамент
 
   
 
Позиция на Зeлените относно изменението на климата във връзка с предстоящата среща на върха в Копенхаген (COP-15)
01 Декември 2009

Европейският съюз претендира за лидерство в политиката за климата през последното десетилетие на международната политическа сцена. При все това е необходимо да се направи доста повече, и то с основание. Очаква се конференцията на ООН в Копенхаген този декември да определи бъдещето на глобалните действия във връзка с изменението на климата, като ангажиментите и стратегията на Европа в тази посока ще имат съществено въздействие за положителния резултат от срещата.

Настоящата позиция на ПП ЗЕЛЕНИТЕ цели да даде насоката за необходимите действия, които Българското правителство трябва да предприеме, като пълноправна членка за да изпълни критериите на ЕС относно ангажиментите за намаляване на емисиите от парникови газове, както и да покрие високите очаквания при положително развитие на глобалните преговори на предстоящата среща на върха в Копенхаген (COP-15).

Основните насоки на действие, които Българското правителство трябва да предприеме на национално ниво може условно да бъдат разделени в пет направления:

1. Иницииране промени на законодателството в областта на енергетиката, транспорта, строителството, енергийната ефективност и технологичното обновяване на предприятията, а също и земеделието. Целта е създаването на конкретни механизми и вземането на политически решения за ограничаване на емисиите от парникови газове с 30-40% до 2020 г., насочени в подкрепа политиките за действие срещу промените в климата.

В основните си параметри нужната промяна в правната рамка обхваща основополагащите закони, започвайки от Конституцията на Р. България, преминавайки през специализираното законодателство в посочените сфери, и достигайки до изцяло отдалечените на пръв поглед закони и наредби, които имат странично, но важно значение за постигане на общите цели.

Важен елемент от тези промени е прилагането им към регионалните, областните, общинските и кметските планове и програми за развитие, както и тяхното целенасочено и стриктно съблюдение за прилагането им.

В конкретните посочени области при промяна на законодателството трябва да се цели постигане на следното:

 • Енергетика Незабавен отказ от създаване на нови мега проекти от конвенционалната енергетика и бързо преминаване към микс от възобновяеми енергийни източници, със засилване възможностите за децентрализирани решения и свобода на местните инициативи, за преминаване към енергийно независими общности чрез създаване на подходящите енергийни решения на локално равнище.
 • Транспорт – Приоритетно развитие на ЖП и публичния транспорт за сметка на останалите видове транспорт, а за градските агломерации е необходимо създаването на  мрежа от бързоскоростни градски трамваи, която да обхваща добре и останалата част на транспортната мрежа.
 • Строителство - Бързо премахване на пречките за изграждане на новите сгради само по критерия за енергийно независими сгради, както и въвеждане на финансови стимули за една новаторска и ефективна строителна промишленост насочена към построения съществуващ сграден фонд, която да бъде основно наситена със сгради с нулево нетно потребление на енергия. Повишената степен на обновление на съществуващите сгради, не само ще осигури ефективно решение за промяната на климата, но и ще даде тласък на новите технологии, ще създаде нови работни места и ще спести милиарди евро за европейските граждани.
 • Енергийна ефективност – Въвеждане на индекс за Енергийна ефективност във всички сектори на икономиката, което със сигурност ще повиши брутната стойност на продуктите произведени от българската икономика и ще понижи производствените разходи, а също така ще доведе и до технологично обновление във всички сегменти на производството.
 • Земеделие – Използване на най-модерните научни разработки за сектора селско стопанство чрез прилагане на изготвените препоръки за адаптация на този сектор и промяна на подхода за ползването на земеделските площи с минимално въздействие по отношение изменението на климата.

2. Изготвяне на национална дългосрочна визия/стратегия за преминаване към ниско въглеродна икономика до 2040 – 2050 г.

При процеса на създаване на дългосрочна национална визия за прехода на България към нисковъглеродна икономика, следните задължителни компоненти трябва да бъдат сериозно обхванати и детайлно разработени:

 • анализ на макроикономическото  въздействие
 • екологична и социална оценка
 • анализ на разходите и ползите
 • анализ на дългосрочните преимущества
 • анализ на енергийния интензитет на БВП преди и след промените
 • анализ на зависимостта от внос на енергоресурси;

Целта на тези анализи е да се покаже правилния път за достигането на заложените цели обхващайки и консултирайки се с всички необходими заинтересовани групи имащи отношение към такъв базисен документ.

3. Адаптация на биоразнообразието и смекчаване на въздействието, чрез твърдо прилагане на научните подходи и инструменти за разрешаване на проблема.

От ПП ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че трябва да има паралелна стратегия, като неразделна част от общата визия, за адаптация и борба с климатичните промените. На практика това означава изпълнение на реални проекти на регионално и местно ниво, даващи конкретни примери за адаптация на биоразнообразието и смекчаване на въздействието от промените в климата, като по този начин ще се минимизира отрицателното въздействие от промените в климата и ще се засилят естествените природни процеси за разрешаването на проблема, използвайки най-строгите научни данни и подходи.

4. Финансови и образователни инструменти и създаване на стимули за хората и бизнеса.

От ПП ЗЕЛЕНИТЕ смятаме че трябва да се заложат финансови стимули за ползването на ВЕИ в бита и икономиката, както и въвеждането на данъчни облекчения и данъчни стимули, за да се подпомогнат хората и бизнеса за по бързото постигане на високите цели по отношение на климата и осигуряване на нужните средства.

Относно образованието е необходимо създаване на фонд за финансиране на образователни програми от спестени средства от други сектори при посочените мерки за въздействие. Приемане на програма за стимулиране на образователни центрове в областта на промените в климата също ще е необходим инструмент за по бързото внедряване на нужните механизми за преминаване към действия ограничаващи негативното въздействие на човешките дейности.

5. Цялостен подход за опазване на околната среда и остойностяване на услугите и продуктите придобити от компоненти на околната среда.

Да се предотврати увреждането и загубата на биологичното разнообразие заради мерките за борба с климата, също трябва да бъде посочено като главен приоритет. Основно това трябва да се случи в сферата на развитието на ВЕИ сектора, където трябва да се вземат мерки за да не влиза в конфликт с опазването на биоразнообразието, в съответствие с директивата за птиците 79/409 ЕИО, директивата за местообитанията  92/43 ЕЕС и рамковата директива за водите. Необходимо е също да се рекултивират опустинените земи, да се създадат масивни програми за залесяване и превръщането на биомасата в органичен тор. Важен елемент е калкулиране на всички външни разходи свързани не пряко свързани с околната среда и човешкото здраве, като крайната цел е да се сформира цена на услугите и продуктите от разнообразните компоненти на заобикалящата ни среда, като по този начин ще се създадат финансови механизми за опазване на екосистемите.

В заключение към позицията на ПП ЗЕЛЕНИТЕ, без да претендираме за изчерпателност, трябва да добавим, че въз основа на последните научни данни и при равни критерии за разпределение на усилията, съкращенията на парниковите емисии в страните по Анекс 1 от РКОНИК (сред които е и България) трябва да бъдат като цяло намалени поне с 40% до 2020 г. и 80-95% до 2050 г., за да може предприетите ограничителни и стимулиращи мерки да не допуснат надхвърляне на прага от 2 градуса увеличение на глобалната температура в рамките на века - нива, които Европа вече би следвало да се подготвя да постигне.

Несъответствието между риторичните и заложените до момента съкращения на емисиите в пакета на ЕС „Енергетика и Климат“ заплашват да подкопае авторитета на Европа, както в международните преговори, така и да направи цялостните европейски и национални цели много трудно достижими.

 Зелените

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

 

<<<
Website architecture: C. Geiselmann
***